سطح بندی دوره های ایراتا (ROPE ACCESS) : کار در ارتفاع


ایراتا در تکنیکهای دسترسی با طناب دارای سه سطح می باشد که به شرح ذیل است :


سطح 1 : تکنسین دسترسی با طنابی که قادر به اجرای تعداد محدودی از فعالیت های دسترسی با طناب زیر نظر سرپرست سطح 3 ایراتا می باشد .


نکته : افراد در طول دوره آموزشی، به عنوان کارآموز سطح 1 تلقی می شوند


سطح 2 : تکنسین دسترسی با طنابی که قادر به نصب و ایجاد کارگاه های مختلف، پذیرش مسئولیت در عملیات های نجات و اجرای فعالیت های دسترسی با طناب زیر نظر سرپرست سطح 3 ایراتا می باشد


سطح 3: تکنسین دسترسی با طنابی که قادر به نظارت و سرپرستی بر پروژه های کاری دسترسی با طناب می باشد. وی قادر است تا مهارت ها و دانش مورد نیاز سطوح 1، 2، 3 را توضیح و اثبات کند، آشنا به قوانین و تکنیک های مربوط به کار بوده ، دارای دانش جامع و کاملی از روش های پیشرفته امداد و نجات بوده گواهی کمک های اولیه و آگاهی کافی در مورد روند گواهینامه های ایراتا را داشته باشد.

 

 

با تشکر و تقدیم احترام
شرکت کار در ارتفاع هفت یاقوت (سهامی خاص)

 

 

آموزش کار در ارتفاع,آموزش کار با طناب,آموزش راپل,آموزش راپلکاری,آموزش خدمات کار در ارتفاع,آموزش خدمات راپلکاری کار در ارتفاع,آموزش کار در ارتفاع کار با طناب,دوره آموزشی راپل,دوره آموزشی خدمات کار در ارتفاع,دوره آمدوره آموزشی ایراتا ،آموزش دسترسی با طناب ، دوره آموزشی ایمنی کار در ارتفاع ، آموزش ایمنی کار در ارتفاع ، آموزش کار در ارتفاع ، دوره آموزشی ایراتا ،آموزش دسترسی با طناب ، دوره آموزشی ایمنی کار در ارتفاع ، آموزش ایمنی کار در ارتفاع ، آموزش کار در ارتفاع ، وزشی خدمات راپلکاری,آموزش دسترسی با طناب, 

دوره آموزشی ایمنی کار در ارتفاع ،آموزش دسترسی با طناب ،  آموزش ایمنی کار در ارتفاع ، دوره آموزشی ایراتا ،آموزش کار در ارتفاع ،