روزشمار برگزاری دوره آموزشی کار در ارتفاع ،دسترسی با طناب (ایراتا) سطح 1 ، راپل : ( شامل موارد تئوری و عملی ) :

روز اول : آموزش کار در ارتفاع
•    مقدمه ای بر طرح آموزشی ایراتا .
•    مقدمه ای بر روش کار ایراتا .
•    مقاصد دوره .
•    آگاهی های ایمنی .
•    انواع دستیابی، محدودسازی، استقرار حین کار و جلوگیری از سقوط .
•    مقدمه ای بر تجهیزات شخصی مورد استفاده در دوره .
•    تکنیک صعود و فرود (همراه با جابجایی) .
•    نکات مهم در استفاده از ابزار پشتیبان .
•    استفاده از لنیارد «دم گاوی» .
•    تکنیک تعویض ابزار از صعود به فرود و برعکس .
•    تکنیک عبور از DEVIATION
•    دروس تئوری مطابق با طرح درس .

روز دوم : آموزش کار در ارتفاع
•    مروری بر تکنیکهای روز اول
•    گره های اصلی
•    تکنیک عبور از RE-BELAY (SMALL)
•    تکنیک عبور از گره هنگام صعود و فرود
•    تکنیک انتقال از یک طناب به طناب دیگر
•    تکنیک AID CLIMBING روی سقف
•    تکنیک AID CLIMBING حرکت عرضی
•    تکنیک عبور از لبه
•    تئوری فاکتورهای سقوط، مراقبت و نگهداری از تجهیزات، بارهای ایمنی کاری، انواع طناب،قوانین
•    دروس تئوری مطابق با طرح درس

روز سوم : آموزش کار در ارتفاع
•    مروری بر تکنیکهای روز اول و دوم
•    مقدمه ای بر سیستم های بالاکشی
•    مقدمه ای بر سیستم های ساده ی جات
•    مقدمه ای بر ایجاد کارگاه، نقاط کارگاه و "Y" HANGS
•    منظم کردن سایت کاری
•    روش های جمع کردن طناب
•    اجرای یک عملیات ساده نجات
•    نکات مهم در بازرسی تجهیزات
•    دروس تئوری مطابق با طرح درس

روز چهارم : آموزش کار در ارتفاع
•    مروری بر تکنیک های روز 1و 2و 3
•    سیستم های بالاکشی
•    تکنیک های ساده نجات
•    سازماندهی یک سایت کاری
•    عبور از راه های کابلی
•    لبه ها و محافظت از طناب واسلینگ
•    استفاده از LIFE JAKET
•    استفاده از WORK SEAT
•    استفاده از ROPE BAG
•    دروس تئوری مطابق با طرح درس
•    بررسی نمونه سوالات آزمون تئوری
•    آمادگی برای آزمون

روز پنجم : آموزش کار در ارتفاع
•    برگزاری آزمون عملی توسط ممتحن رسمی IRATA و غیر وابسته به برگزار کننده، شامل کلیه موارد آزمون عملی سطح 1
•    انتشار نتایج آزمون عملی
•    برگزاری آزمون تئوری
•    انتشار کارنامه و نتایج کلی آزمون سطح 1
•    اختتامیه ی دوره

معرفی تکنسین سطح 1 :
یک تکنسین سطح 1 دسترسی با طناب، قادر به اجرای تعداد محدودی از فعالیت های دسترسی با طناب خواسته شده توسط کارفرمای خود تحت نظارت یک تکنسین سطح 3 ایراتا،می باشد

یک تکنسین سطح 1 :
* مسئول بازرسی و کنترل تمامی ابزارها و تجهیزات دسترسی با طناب شخصی خود می باشد
توانایی در کار با طناب ها و دکل ها و عملیات های غیر استاندارد زیر نظر و راهنمایی یک شخص بالاتر از خود را دارد
* قادر به مسئولیت پذیری یک نجات در حال فرود را بوده و از سیستم کشش و قرقره ها مطلع می باشد
توجه: تکنسین سطح 1 ایراتا مجاز به نظارت و سرپرستی دیگران نمی باشد

پیش نیازهای دوره آموزشی ایراتا : آموزش کار در ارتفاع
حداقل سن کاندیدها 18 سال می باشد
داوطلبان باید از نظر فیزیکی در سلامت کامل بوده و از هر گونه ناتوانی یا شرایط خاص پزشکی که آنها را از کار کردن ایمنی باز می دارد، دور باشند. آنها باید مطمئن باشند که از سلامت کافی برخوردار بوده و جسما قادر به اجرای وظایف مورد انتظار از نظر کشش، چابکی و هماهنگی با دیگران باشند و قادر به ایستادگی در شرایط کاری استرس زا و یا شرایطی مثل گرما، سرما و سایر تغییرات هوایی باشند .
مطلوب این است که تمام کاندیدهای احتمالی، گواهی کامل پزشکی صنعتی مناسب را قبل از شروع این گونه کارها ارائه دهند و بعد از آن نیز در فواصل زمانی، خود را مورد ارزیابی پزشکی قرار دهند. ایراتا یک راهنمای پزشکی برای کار در ارتفاع نیز ارائه کرده است. در صورت نبودن سلامت کامل، کار آموزان باید فرم "موقعیت های پزشکی" ایراتا را امضا کنند .

محتویات برنامه آموزشی سطح 1 :
آموزش کار در ارتفاع


دانش تئوری : آموزش کار با طناب
محتویات تئوری برنامه آموزشی سطح 1 شامل موارد زیر می باشد:
الف) قوانین راهنمایی ها و استانداردهای مطرح و مربوط به دوره
ب) آگاهی و توجه به ارزیابی های خطر، احتمالات و روش های ایمنی
پ) آگاهی از سیستم های اجازه کار
ت) آگاهی در مورد مناطق ممنوعه
ث) تمرین های کاری و سازماندهی محیط های کار
ج) دسته بندی و طبقه بندی کردن ابزارهای حفاظت شخصی (PPE)
چ) انتخاب، استفاده، نگهداری و رسیدگی ابزارها و تجهیزات شخصی
ح) بازرسی و کنترل ابزارها و تجهیزات
خ) آگاهی در مورد مواد خطرناک
د) آشنایی با مدیریت لبه و راهکارهای ایمنی در لبه ها
ر) برنامه آموزشی ایراتا و گواهی کار
ز) دفترچه گزارش کار
ژ) آگاهی در مورد انواع کارگاه ها و موارد ایمنی مورد توجه در آنها
ن) آگاهی در مورد زاویه بار
و) آگاهی در مورد فاکتورهای سقوط
ه) آگاهی در مورد سیستم بالاکشی
ی) آگاهی و توجه به آسیب های ناشی از معلق بودن (Trauma) مدیریت و کنترل حوادث.

تجهیزات و طناب ها : آموزش کار با طناب
فهرست اطلاعات موردنیاز، در مورد تجهیزات و طناب ها برای یک کاربر سطح 1 موارد زیر می باشد:
الف) سوار کردن و نصب تجهیزات شخصی
ب) بازرسی ابزارهای شخصی
ج) استفاده از ابزارهای حمایت
د) بستن، مرتب کردن و بکار بردن گره های مناسب
ه) راه اندازی یک کارگاه ساده
ی) راه اندازی یک کارگاه Y شکل کوچک
و) آگاهی از محافظ طناب ها و اسلینگ ها در کارگاه زدن و کار با طناب

مانورها : آموزش کار با طناب
الف) فرود
ب) صعود
ج) تعویض ابزار
چ) فرود با استفاده از ابزار صعود
ح) صعود با استفاده از ابزار فرود
د) عبور از گره
ذ) عبور از انحراف
ل) عبور از کارگاه میانی (e- belay)
م) انتقال از طناب به طناب دیگر
و) عبور از لبه یا مانعی در بالا
ه) استفاده از صندلی (صندلی راحتی)
ی) عبور از محافظ طناب

صعودها : آموزش کار با طناب
الف) بالا رفتن با استفاده از دم گاوی ها .
ب) بالا رفتن با استفاده از لنیاردهای جلوگیری از سقوط .

امداد نجات/ عملیات بالاکشی : آموزش کار با طناب
الف) نجات در حالت فرود
ب) آگاهی از مقدمات و پایه ی سیستمهای بالاکشی و پایین دادن بار .

 

ایراتا چیست ، راپل چیست ، ایراتا در ایران ، ایمنی کار در ارتفاع ، ایراتا ،کار در ارتفاع چیست ،مدرک کار در ارتفاع ، نکات ایمنی کار در خطرات کار در ارتفاع ، 

با تشکر و تقدیم احترام
شرکت کار در ارتفاع هفت یاقوت (سهامی خاص)